Una educació competencial

La maduresa dels nois i noies de 16 a 18 anys fa que, en aquest període, prioritzem les competències vinculades a l’aprenentatge autònom i la planificació i organització que els caldrà per al futur, tant per a estudis com per a la vida professional i personal. Es tracta, doncs, de consolidar les competències personals i interpersonals que complementen la nostra proposta d’educació integral.

Seran per tant competències prioritàries per aprendre a aprendre durant la vida:

 • L’AUTONOMIA
  Amb propostes de treball autònom de l’alumne més enllà de l’aula per consolidar, ampliar i reforçar l’aprenentatge.
 • LA PLANIFICACIÓ, GESTIÓ I CAPACITAT D’ORGANITZACIÓ
  Disseny i posada en pràctica de plans de treball individual i en grup a mitjà i a llarg termini.
 • L’ESPERIT DE RECERCA I INNOVACIÓ
  Treball amb materials específics i aplicant el mètode científic, per desenvolupar la curiositat, la creativitat, l’esperit crític i el rigor.
 • COMPETÈNCIES COMUNICATIVES
  Desenvolupar competències comunicatives de manera transversal i aplicada , mitjançant la utilització de diferents llengües.
 • COMPETÈNCIES DIGITALS
  Utilització de materials digitals com a usuari i com a creador de continguts.
 • RECERCA I GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ
  Utilització de diferents materials per treballar la recerca d’informació més enllà dels llibres de text, així com la síntesi de la informació i l’elaboració de llenguatge i de pensament propis.
 • APRENENTATGE AUTOREGULAT
  Realització d’activitats que fomenten l’anàlisi i la reflexió sobre el procés d’aprenentatge que els porti a incorporar elements de millora.

Per educar persones íntegres

 • LES RELACIONS PERSONALS I INTERPERSONALS
  Mitjançant el pla personal, consolidem estratègies d’autoconeixement i empoderament personal i fomentem els valors d’empatia i d’assertivitat en les relacions interpersonals i en els entorns de treball col·laboratiu.
 • EL CONEIXEMENT GLOBAL I LA INTERACCIÓ AMB L’ENTORN
  Treballem en diferents contextos culturals, en projectes internacionals i de solidaritat per tal d’afavorir l’obertura a d’altres realitats i els valors de la tolerància i de la solidaritat.

Singularitats d’INNOBAT

 • Treballem, segons en el model anglosaxó, matèries amb continguts aplicats i vinculats al món real i que preparin l’alumne per als seus estudis posteriors i per a la futura vida professional.
 • Una formació en context amb estades, per a tot l’alumnat, en institucions, empreses i centres de recerca que impliquin l’aproximació de l’alumne a entorns d’aprenentatge reals vinculats a la seva opció de batxillerat i a la seva orientació d’estudis i professional, tot tenint present que es troben encara en el procés de decisió d’estudis superiors.
 • El treball de recerca es treballarà a partir de la formació en recerca establerta en els programes del model anglosaxó esmentat. A partir del 2n quadrimestre, l’alumne, tutoritzat per professors especialistes en l’àmbit del treball, iniciarà el treball de recerca i es recomanarà que estigui vinculat a la modalitat de batxillerat.
 • Possibilitem l’obtenció de diferents titulacions internacionals en l’àmbit de les llengües estrangeres.
 • Reforcem la formació global i integral dels alumnes perquè siguin joves compromesos en l’àmbit social i arrelats al seu entorn.
  • Formació cultural: projectes, xerrades i sortides
  • Solidaritat: aprenentatge en servei
  • Participació a la vida de l’Escola
 • Establim un pla específic d’orientació professional vinculat a dos grans eixos:
  • Pla personal: coneixement de les aptituds, dels interessos de cada alumne i de la marca personal.
  • Informació professional: que es treballa transversalment a les diferents àrees i que es vincula a les competències professionals.
 • Incorporem un programa d’intercanvis internacionals, vinculats a diferents àmbits com l’estada a l’empresa.
 • Garantim, d’acord amb l’educació en la satisfactorietat, una exigència diferencial que afavoreixi que tots els alumnes arribin al màxim de les seves expectatives d’acord a les seves aptituds i interessos.
 • Mantenim el pla de formació d’educació en valors per garantir la formació integral i vincular-lo a activitats del pla d’acció tutorial a 1r de batxillerat i, a l’estada de convivència i coaching personal que es farà a l’inici de 2n de batxillerat.
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY