INNOBAT La proposta de batxillerat integral de Virolai

El batxillerat és un període clau en la formació acadèmica i personal de la majoria de nois i noies que acaben els estudis de secundària.

A Virolai, plantegem una nova proposta de batxillerat per donar resposta a la transformació educativa, necessària també en aquesta etapa.

Atenent a les singularitats de l’etapa del batxillerat i al moment maduratiu dels alumnes de 16 a 18 anys, els trets singulars de la nostra proposta integral impliquen un model de batxillerat, que, més enllà de la simple preparació per la incorporació a la universitat, prepari als nois i noies de manera integral per a la seva incorporació a un món global i en canvi continu en què els caldrà mantenir una actitud oberta i compromesa i d’aprenentatge permanent durant la seva vida.

El nostre model afegeix nous continguts i competències, basades en el sistema educatiu anglosaxó, que fomenta l’aprofundiment en diferents àmbits, la visió global i aplicada dels continguts, així com la curiositat, la creativitat i un esperit crític, emprenedor i obert al món.

Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY