• L'ESCOLA

  Política de salut

  Un model d'escola saludable

Política de salut

L’Escola Virolai conscient de la importància de la importància de procurar un ambient educatiu on els alumnes puguin desenvolupar les seves activitats de forma segura i saludable, així com del seu paper clau com a ens educador d’hàbits i conductes de vida saludable i de les competències que capacitin els alumnes per prendre decisions informades i responsables en matèria de salut ,ha decidit implantar el Model d’Escola saludable.

El compromís de l ’Escola Virolai amb la millora de la salut de tots els membres de la Comunitat Educativa i dels seu entorn d’influència, es concreta en els següents objectius:

 • Complir els requisits legals aplicables així com altres compromisos subscrits de forma voluntària per l’Equip directiu.
 • Promoure, enfortir i consolidar hàbits saludables, la millora continua i el treball com a Escola saludable, així com promocionar la salut en el seu àmbit d’influència.
 • Fer un tractament transversal de l’educació per la salut, incorporant en totes les àrees i cursos impartits valors de salut i de sostenibilitat. Sensibilitzant així a l’alumnat i promocionant conductes i comportaments responsables i informades, i a la vegada fent-los partícips del model d’Escola saludable.
 • Formar i sensibilitzar a tot l’equip de l’escola per tal de fer-los partícips de la política de salut.
 • Establir i mantenir al dia un sistema de gestió, fixant anualment objectius de salut i elaborant els programes adients per assolir-los.
 • Dotar l’escola dels recursos necessaris per tal de desenvolupar el sistema de gestió de gestió de la salut i les actuacions derivades d’aquest.
 • Difondre la política de Salut i el nostre compromís als proveïdors, subcontractistes i a tota la comunitat escolar així com a les institucions i organismes amb les que col·labora, convertint-se així en un agent de canvi.
Some icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY