nom_escola

Junts per ajudar a créixer

LA TUTORIA A VIROLAI

La tutoria a Virolai

La relació que s’estableix entre tutor i alumne representa una activitat essencial del procés educatiu en la mesura que ajuda l’alumne a conèixer-se, a acceptar-se i a desenvolupar la seva personalitat d’una manera equilibrada, harmònicament amb les aptituds i interessos que li són propis i necessaris per a la vida, tant a nivell individual com social i comunitari. Els alumnes, orientats pels seus tutors i en col·laboració amb les famílies, defineixen uns objectius de millora personal en tots i cadascun dels àmbits de la personalitat –acadèmics, personals, de relació, familiars...–. Aquests objectius es concreten i es valoren, a través de les entrevistes amb l’alumne i la família, en un seguit d’accions educatives.

La tutoria, eina fonamental per a la col·laboració família-escola

La col·laboració entre els pares i l’Escola s’estableix entre d’altres a través de:

  • Les entrevistes amb el tutor: En les entrevistes que mantinguin amb les famílies es treballarà el Pla Personal de Millora de l’alumne i s’establiran els acords necessaris per ajudar els alumnes a assolir els objectius que es proposa. D’aquí la importància de mantenir freqüents entrevistes amb el tutor o tutora per assegurar la coherència educativa entre la Família i l’Escola.
  • Les reunions de pares: Es duen a terme trimestralment. En les seves primeres parts s’hi tracten temes generals d’àmbit acadèmic i formatiu o es fan xerrades sobre temes d’interès comú per a les famílies. Les segones parts, sempre a càrrec dels tutors, se centren en temes específics del curs. També es realitzen xerrades i tallers d’Escola de pares a nivell general com específics per a diferents edats dels alumnes.

L’Escola disposa, a més del web institucional, d’una INTRANET que serveix per establir diferents i variats àmbits de comunicació entre els membres de la Comunitat Educativa i assegurar així la continuïtat del procés docent, educatiu i avaluatiu dels nostres alumnes.

El treball amb les famílies té com a marc de treball conjunt la col·laboració i cooperació amb l’AMPA. Tots els grups-classe estan representants per pares delegats que mantenen conjuntament amb la Junta de l’AMPA un constructiu diàleg amb l’Escola que ens ajuda en el procés de millora continua. Les activitats realitzades per l’AMPA són molt variades i entre elles destaquen les campanyes de nutrició i sostenibilitat, gimcanes, activitats esportives, matinals i festes que afavoreixen la convivència família-escola.