nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Formació competencial: Preparats per aprendre al llarg de la vida

En acabar l'etapa, els alumnes han d'assolir unes habilitats bàsiques, unes eines que els facilitin l'aprenentatge continuat que els caldrà tant per estudis posteriors com per la seva vida professional. Les competències que cal que els alumnes assoleixin estan definides i seqüenciades, i concretem a cada curs procediments comuns a totes les àrees que es treballen de forma coordinada en totes les matèries comunes i optatives de cada curs. Entre aquests procediments destaquen els referents a la comprensió, la síntesi i l'aplicació dels continguts conceptuals, la construcció de coneixement a partir de diferents fonts, el treball cooperatiu i els que potencien l’autonomia i l’aprenentatge constructivista.