nom_escola

Junts per ajudar a créixer

El currículum a Virolai

La Secundària és un procés clau en la consolidació dels hàbits de treball i en l’adquisició de les habilitats bàsiques que permetran als alumnes d’accedir a estudis posteriors. És un procés que requereix dedicació, temps i constància per part dels educadors. Això només serà possible amb la premissa del ritme, quantitat i qualitat dels aprenentatges.

El nostre disseny curricular en la seva part comuna garanteix la presència equilibrada de totes les àrees en els quatre cursos de l’etapa.

Matèries optatives

El treball realitzat en les matèries comunes es veu reforçat, ampliat i complementat amb les matèries optatives.

A Virolai, el currículum optatiu atén una doble finalitat. Per una banda, fa una tasca de suport a les àrees per a la consecució dels seus objectius i de les competències bàsiques de l’Etapa, per part de tots els alumnes – atenció a la diversitat- i, per una altra, permet als alumnes accedir a altres àrees del saber no presents en el currículum comú. L’Emprenedoria, la Cultura clàssica, l’Art, el Francès, la Robòtica i les Pràctiques de laboratori són algunes d’aquestes matèries.

És també en aquest àmbit on els alumnes reforcen el treball de les estratègies necessàries per assolir amb èxit les certificacions de la Universitat de Cambridge.