nom_escola

Junts per ajudar a créixer

Sistema d'avaluació

Per nosaltres el factor clau del progrés de cada alumne, és la superació personal mitjançant l’esforç. Per això, a Primària, realitzem una avaluació contínua de la marxa docent i educativa de cada alumne, tenint en compte el seu procés de maduració personal i en relació al seu rendiment satisfactori.

Es lliuren informes trimestrals a tots els cursos i a partir de 3r de Primària fem un seguiment quinzenal del seu procés d’aprenentatge. Però, com a una eina que és, es complementa i aprofundeix la informació a les entrevistes personals que les famílies tenen amb els tutors.